Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR

Sammanfattat

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en evidensbaserad och internationellt accepterad psykoterapeutisk metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  EMDR-behandling fungerar  sannolikt  genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet med en mekanism som liknar drömsömnens REM-sömn.

EMDR utvecklades 1987 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro, som upptäckte ett samband mellan spontana snabba ögonrörelser och minskande negativa känslor och upptäckten ledde till utarbetandet av en systematisk psykoterapeutisk behandlingsmetod, EMDR vars effektivitet vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vetenskapligt påvisad  [1].
EMDR följer ett strukturerat program

EMDR-behandlingen följer ett strukturerat behandlingsprotokoll [2]. Patienten uppmuntras att identifiera olika aspekter av det traumatiska minnet: bilder och föreställningar, negativa självrepresentationer samt en alternativ, önskad positiv självrepresentation. Man använder skattningsskalor för att kunna följa bearbetningsprocessen.

Vid bearbetning uppmanas patienten att fokusera på den störande bilden, den negativa tanken och de kroppsliga sensationerna som är förknippade med minnet. Samtidigt för terapeuten sin hand fram och tillbaka framför patientens ansikte medan patienten följer handens rörelse med ögonen. Alternativ till ögonrörelser är ljudsignaler eller taktil stimulering. Efter ca 30–40 sekunder avbryts stimuleringen, och patienten får berätta om de tankar, minnesbilder, känslor eller kroppsliga sensationer som aktiverats.

Processen upprepas tills ångestnivån har reducerats maximalt. Denna del av behandlingen är  den mest intensiva, men den efterföljande delen, där en mer adekvat självrefererande självuppfattning etableras och kvarvarande kroppsliga reaktioner bearbetas är minst lika viktig. Patienten förbereds på att bearbetningen fortsätter mellan behandlingstillfällena. Patienten uppmuntras att föra dagbok över känslor, tankar och drömmar som är relaterade till traumat och att använda självkontrolltekniker för ångest- och spänningsreduktion.
Hypoteser om verkningsmekanismer

EMDR-terapi är  en internationellt accepterad behandlingsmetod för PTSD [3-9]. Det brittiska National Institute of Clinical Excellence (NICE) fastslog 2005 att EMDR kan rekommenderas för PTSD-behandling [10]. Samma år kom en SBU-rapport fram till motsvarande rekommendationer [11].

EMDR-behandlingen tycks aktivera nätverk av associerade minnen, vilket stöder hypotesen att verksamma processer handlar om informationsbearbetning snarare än om en ren exponeringseffekt [12].

En del fynd talar för att EMDR har såväl neurobiologiska som psykologiska effekter. Genom studier med positronemissionstomografi (SPECT) har van der Kolk och medarbetare visat att tre behandlingar med EMDR tycks kunna korrigera den markerade asymmetrin hos traumatiserade personer. Detta märktes i form av ökad aktivering i Brocas område och genom ökad bilateral aktivering av bakre centralfåran, vilken anges underlätta en mer realistisk differentiering mellan verkligt och uppfattat hot och minska överspändhet [13].
Avsedd för PTSD och akuta stressyndrom

EMDR är en metod som har utvecklats för behandling av i första hand PTSD och akuta stressyndrom, men metoden kan tillämpas även för behandling av andra störande traumatiska minnen. Vid multipel traumatisering och komplex PTSD kan EMDR var en del av behandlingen, där kanske merparten av behandlingstiden går ut på att psykologiskt stabilisera patienten innan traumabearbetning kan komma till stånd.

EMDR har visat sig vara verksam även för traumatiserade barn och ungdomar [14-20].
EMDR jämfört med andra metoder

En metastudie som jämförde farmakoterapi med antidepressiva och ångestdämpande preparat med psykoterapi fann att psykoterapi tycktes vara något mer effektiv som behandlingsmetod vid PTSD [21].  I flera studier har EMDR visat sig kräva färre behandlingstimmar och tolereras bättre än andra behandlingsalternativ [22-26]. Andra jämförande studier har visat mer likvärdiga resultat eller en fördel för KBT-metoder [27, 28].
Inga biverkningar rapporterade

Inga negativa biverkningar finns rapporterade i de studier som granskats. Det har kommenterats att EMDR aktiverar mindre ångest än andra terapier där exponering ingår, beroende på att exponeringen sker doserat genom patientens tankar snarare än genom konfrontation med störande bilder.

 

Summary

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is nowadays an evidence based and internationally accepted psychotherapeutic method for treatment of traumatic memories and PTSD. Compared to CBT method it has shown to be equally effective. It is not yet sufficiently explained why the method works. Recent research aims at mapping the importance of the eye movements for activating memory functions and impact of the central nervous system.
REFERENSER
1. Shapiro F. Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. J Trauma Stress. 1989;2:199-223.

 

2. Shapiro F. Eye movement desensitization and reprocessing: basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press; 1995.

 

3. Foa EB, Keane TM, and Friedman MJ. Effective treatments for PTSD: practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. New York: Guilford Press; 2000.

 

4. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with acute stress disorder and posttraumatic stress disorder. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2004.

 

5. Bleich A, Kotler M, Kutz I, Shalev A. A position paper of the (Israeli) National Council for Mental Health: Guidelines for the assessment and professional intervention with terror victims in the hospital and in the community. Jerusalem, Israel; 2002.

 

6. Department of Veterans Affairs and Department of Defense. VA/DoD clinical practice guideline for the management of post-traumatic stress. Washington DC; 2004.

 

7. Dutch National Steering Committee Guidelines Mental Health Care. Multidiciplinary guideline anxiety disorders. Quality Institute Health Care CBO/Trimbos Institute. Utrecht, Netherlands; 2003.

 

8. INSERM. Psychotherapy: An evaluation of three approaches. French National Institute of Health and Medical Research. Paris, France;2004.

 

9. CREST. The management of post traumatic stress disorder in adults. A publication of the Clinical Resource Efficiency Support Team of the Northern Ireland Department of Health, Social Services and Public Safety, Belfast; 2003.

 

10. National Institute for Clinical Excellence. Post- traumatic stress disorder: The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. London: NICE; 2005.( www.nice.org.uk)

 

11. Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU; 2005.SBU-rapport nr 171.

 

12. Rogers S, Silver SM. Is EMDR an exposure therapy? A review of trauma protocols.

J Clin Psychol. 2002;58:43-59.

 

13. van der Kolk B, Burbridge J, Susuki J. The psychobiology of traumatic memory; clinical implications of neuroimagery studies. Ann N Y Acad Sci. 1997;821:99-113.

 

14. Tufnell, G. Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of pre-adolescent children with post-traumatic symptoms. Clin Child Psychol Psychiatry. 2005;10(4):587 – 600.

 

15. Beer R, de Roos C. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDK) with children and adolescents. Theoretical considerations and empirical evidence. Kind-en-Adolescent. 2004;25(1):38 – 53. (artikel på holländska)

 

16. Tinker RH, Wilson SA. Through the eyes of a child: EMDR with children. New York: Norton & Co; 1999.

 

17. Puffer MK, Greenwald R, Elrod DE. A treatment outcome study of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) with traumatized children and adolescents. Presented at the annual conference of the EMDR International Association. Denver; June 1996.

 

18. Jaberghaderi N, Greenwald R, Rubin A, Zand SH, Dolatabadi S. A comparison of CBT and EMDR for sexually-abused iranian girls. Clin Psychol Psychother. 2004;11(5):358 – 68.

 

19. Chemtob CM, Nakashima J, Carlson JG. Brief-treatment for elementary school children with disaster-related PTSD: A field study. J Clin Psychol. 2002;58:99 – 112.

 

20. Scheck MM, Schaeffer JA, Gilette CS. Brief psychological intervention with traumatized young women: the efficacy of eye movement desensitization and reprocessing. J Trauma Stress.1998;11:25-44.

 

21. Van Etten M, Taylor S. Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: a meta-analysis. Clin Psychol Psychother. 1998;5:126-44.

 

22. Marcus S, Marquis P, Sakai C. Controlled study of treatment of PTSD using EMDR in an HMO setting. Psychotherapy. 1997;34:307-15.

 

23. Wilson SA, Becker LA, Tinker RH. Fifteen-month follow-up of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for posttraumatic stress disorder and psychological trauma. J Consult Clin Psychol.1997;65:1047-56.

 

24. Ironson GI, Freund B, Strauss JL, Williams J. Comparison of two treatments for traumatic stress: a community-based study of EMDR and prolonged exposure. J Clin Psychol. 2002; 58:113-28.

 

25. Lee C, Gavriel H, Drummond P, Richards J, Greenwald R. Treatment of PTSD: Stress inoculation training with prolonged exposure compared to EMDR. J Clin Psychol. 2002;58:1071-89.

 

26. Rothbaum BO. A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of post traumatic stress disordered sexual assault victims. Bull Menninger Clin. 1997;61(3): 317-34.

 

27. Taylor S, Thordarson DS, Maxfield L, Fedoroff IC, Lovell K, Ogrodniczuk J. Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR and relaxation training. J Consult Clin Psychol. 2003;71:330-8.

28. Bradley R, Greene J, Russ E, Dutra L, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. Am J Psychiatry. 2005;162:214-27.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *