Qigong har stressdämpande effekt

Välkända icke-farmakologiska behandlingsformer vid stress är diverse avslappnings- och avspänningstekniker samt fysisk träning. Qigong är en metod för avspänning genom långsamma rörelsemönster som har visat sig  ha effekt vid stressutlösta besvär

Ett slags inre akupunktur

Qigong är en kinesisk filosofi som är mer än 2500 år gammal. Den är grunden till traditionell kinesisk läkekonst. Qigong bygger på tanken att det finns livsenergi, qi, i allt levande. Utifrån denna filosofi har under historiens gång utvecklats bland annat tai chi, kampsporter och akupunktur. I kroppen löper enligt kinesiskt tänkesätt energikanaler, »meridianer«, där livsenergi flödar.
Sjukdomar och smärta anses bero på blockeringar eller skador i energikanalerna, och blockeringarna kan behandlas med hjälp av medicinsk qigong [1, 4]. Träningen består av avslappning, rörelser, koncentration och andningsövningar. Man tänker sig att särskilda, enkla rörelser stimulerar energiflödet i kroppen, löser upp blockeringar och spänningar, ökar blodgenomströmningen och mjukar upp stela leder (Figur 1). Daglig träning anses fylla på livsenergin. Enligt detta tänkesätt kan man också stimulera energiflödet och lösa blockeringar med hjälp av akupunktur eller akupressur. Qigong kan liknas vid inre akupunktur och har den fördelen att det inte behövs någon terapeut, när man väl lärt sig metoden.

Medicinsk qigong

Medicinsk qigong ingår som en del i traditionell kinesisk medicin och syftar till att genom långsamma rörelser i kombination med avslappning och andningsövningar skapa balans i kropp och själ. Kroppens egna inre krafter aktiveras så att påverkan på det sympatiska nervsystemet minskar [1].
Det finns ett par hundra varianter av denna träningsmetod. Den metod som vetenskapligt studerats i en studie vid Uppsala Universitet kallas jichu gong och är steg ett i biyun-metoden, den hälsobevarande metoden, utarbetad av doktor Fan Xiulan, Kina. Hon är läkare i traditionell kinesisk medicin och qigong-mästare. Metoden har relativt nyligt beskrivits utförligt på svenska [4].
Jichu gong består av en kort inledande avslappning följd av tio relativt enkla rörelsemoment, tex rotation i fotlederna, knäna, midjan och höfterna, med en avslutande »insamling av energi«, där man sträcker ut armarna och för ihop dem ovanför huvudet, tänker på något som ger kraft och sedan för ner händerna framför kroppen till en punkt strax nedom naveln. Träningspasset avslutas med »självmassage«, då man masserar igenom den egna kroppen från huvudet och neråt. Jichu gong tar cirka tio timmar att lära sig och bör övas i minst sex veckor för att man ska få mätbara effekter i form av minskad hjärtfrekvens, minskad katekolamininsöndring, minskad stress och förbättrat självförtroende [1, 3, 5, 6].
Qigong enligt biyun-metoden påminner närmast om kroppskännedomsträning


Efter åtta veckor sågs en tydlig förbättring i qigong-gruppen jämfört med en kontrollgrupp beträffande upplevd hälsa och en tendens till förbättring i merparten av de övriga utfallsmåtten.

Qigong innehåller ett visst mått av fysisk träning. I en översiktsartikel redovisade Salmon att fysisk träning ger en anxiolytisk och antidepressiv effekt och dessutom ökad motståndskraft mot psykisk stress [12].
Fysisk träning ger vidare en form av kontrollerbar, förutsägbar adaptation till stress genom förändringar i opioidsystemen, som centralt hämmar noradrenalinets svar på stress. Man borde således kunna förebygga effekter av stress genom fysisk träning. Dunn [13] har visat att fysisk aktivitet minskar förekomsten av depression och ångest.

Qigong har visats påverka välbefinnandet

Kinesiska studier har visat att effekten av qigong på välbefinnandet är i nivå med det som uppnås vid fysisk träning [2]. Flera studier, bla en indisk, har visat att stress leder till ökad kortisolproduktion [14]. Jones har visat att daglig qigong-träning i 14 veckor leder till sänkt kortisolproduktion [15].
Det finns vidare ett antal små och okontrollerade studier av effekten av qigong. I ett samarbetsprojekt mellan en vårdcentral och Försäkringskassan i Lilla Edet påvisades ökat välbefinnande och sänkt sjukskrivningsfrekvens hos fibromyalgipatienter som genomgick qigong-träning [16]. I en studie av 50 äldre patienter påvisades subjektiv förbättring i ADL-funktion, mindre depressionstendens och en rad andra förbättringar av hälsotillståndet efter qigong-behandling [2].

Sammanfattningsvis finns det således indikationer på att qigong har en stresslindrande effekt eller i varje fall mildrar effekterna av stress. Det är dock oklart om effekten beror på den träning som qigong ger eller om qigong-effekterna är medierade via andra mekanismer. Det som talar för det senare är att träningsintensiteten vid qigong är måttlig, man blir inte svettig. Möjligen har det meditativa inslaget större betydelse. Det behövs fler och större studier för att avgöra den frågan.

In brief:
There is evidence that qigong has a relieving effect on stress related symptoms. However, few randomised controlled trials have been performed where the effects of qigong have been compared with those of other treatments. In this randomised controlled trial 9 patients received qigong training and 9 received traditional medical treatment, such as physiotherapy, drug treatment or other treatment. After 8 weeks of treatment the qigong group had more favourable development of self-assessed health than the referent group, and a tendency towards a more favourable development in 9 of the other 12 outcome measures used. Whether this is due to the physical training component or the meditation component of qigong is still unknown and requires further study. However, qigong appears to be safe and might be used as a non-pharmacological treatment alternative.

Sammanfattat

Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning

Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de flesta personer

Den har visats ha dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan därmed vara ett icke-medikamentellt behandlingsalternativ vid sådana besvär.

1. Sancier KM. Medical applications of Qigong. Altern Ther Health Med 1996;2:40-6.

2. Tsang HW, Mok CK, Au Yeung YT, Chan SY. The effect of Qigong on general and psychosocial health of elderly with chronic physical illnesses: a randomized clinical trial. Int J Geriatr Psychiatry 2003; 18(5):441-9.

3. Skoglund L. Qigong – en stressreducerande metod vid datorarbete? Svensk Tidskrift för Medicinsk Akupunktur 1998;2:10-5.

4. Wikingsson Kjellson H. Qigong. Kinesisk pedagogik i hälsans tecken [C-uppsats]. Högskolan i Gävle;1996.

5. Lee MS, Lee MS, Kim HJ, Moon SR. Qigong reduced blood pressure and catecholamine levels of patients with essential hypertension. Int J Neurosci 2003;113;1691-1701.

6. Lee MS, Lim HJ, Lee MS. Impact of Qigong exercise on self-efficacy and other cognitive perceptual variables in patients with essential hypertension. J Altern Complement Med 2004;10;675-80.

7. Dong P, Esser A. The ancient Chinese way to health. New York; Paragon House, Marlow Co; 1990.

8. Krantz G. Mätinstrument för symptom hos medelålders kvinnor [masteruppsats i folkhälsovetenskap]. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan; 1998.

9. Tibblin G, Tibblin B, Peciva S, Kullman S, Svärdsudd K. »The Göteborg quality of life instrument« – an assessment of well-being and symptoms among men born in 1913 and 1923. Methods and validity. Scand J Prim Health Care 1990; Suppl 1:33-8.

10. Statistical Analysis System. SAS Institute Inc, SAS Campus Drive, Cary, NC; 1995.

11. JMP Users guide. SAS Institute Inc, SAS Campus Drive, Cary, NC 2000.

12. Salmon P. Effects of physical exercise on anxiety, depression and sensitivity to stress: a unifying theory. Clin Psycho Rev 2001;21(1): 33-61.

13. Dunn AL, Trivedi MH, O´Neal HA. Physical activity dose–response effects on outcomes of depression and anxiety. Med Sci Sports Exerc 2001; 33(6 suppl):589-97.

14. Singh SK. Immuno-modulation by exercise: review. Indian J Med Sci 1992;46(5):158-60.

15. Jones BM. Changes in cytokine production in healthy subjects practicing Guolin Qigong: a pilot study. BMC complement. Altern Med 2000;1(1):8.

16. Berglund E, Westerlind M, Perman GB. Medicinsk qigong i Lilla Edet [rapport]. Vårdcentralen, Lilla Edet; 2000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *